Podmínky soutěže na Facebooku 

Vložte svůj text...

Úplná pravidla soutěže na Facebooku (dále jen "pravidla")

Tento text představuje úplná pravidla soutěže projektu Lesní kvítka z.s. o narozeninovou stezku na přání. 
Jde o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je spolek:

Lesní kvítka z.s.

Loučimská 1052/1

Hostivař - Praha 15

IČO: 07197292

(dále jen "Pořadatel/Organizátor").

Doba a místo konání soutěže
1.1 Soutěž proběhne v období od 4.3. 2022 21:30 do 7.3.2022 21.00 hodin na území
České republiky.

Soutěžící
2.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s
adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook,
která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na
facebookové stránce Hravá Melii, a souhlasí s těmito pravidly (dále také účastník soutěže nebo soutěžící).
2.2 Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového
profilu.
2.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.
2.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj, do komentářů pod tímto
příspěvkem publikovat pouze jeden soutěžní komentář.
2.5 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru
k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.

2.6 Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se
nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být
kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
2.7 Jestliže stránku Lesní kvítka výherce soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na
facebookové stránce nekontaktuje do 14 dnů ode dne vyhlášení soutěže, bude organizátor
nucen vylosovat nového výherce. Původní výherce soutěže tímto ztrácí nárok na výhru.

Mechanismus soutěže
3.1 V termínu od 4.3. 2022 21:30 do 7.3.2022 21.00 hodin mají uživatelé možnost
publikovat na facebookové stránce Lesní kvítka komentáře pod tímto příspěvkem se svou
odpovědí.
3.2 Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy připojí komentář k soutěžnímu
příspěvku.
3.3 Každý fanoušek může publikovat pouze jeden komentář. V případě publikace více
komentářů se za soutěžní považuje ten, který byl publikovaný nejdříve.
3.4 Soutěžním komentářem se rozumí komentář, který obsahuje odpověď na soutěžní
otázku: Komu byste osobní narozeninovou stezkou udělali radost?
3.5 Komentář musí být publikovaný pouze pod příspěvkem avizujícím soutěž.
3.6 Výherce bude vylosován ze všech komentářů.
3.7 Účast v soutěži je bezplatná.

Výhry v soutěži a jejich oznámení
4.1 Výherce obdrží osobní narozeninovou stezkou
4.2 Jméno vítěze bude oznámeno v komentářích pod příspěvkem nejpozději 7 dní po
skončení soutěže, tzn. do 14. 3. 2022.
4.3 Soutěžící bude v případě výhry kontaktován pomocí facebookového profilu.
4.4 Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní
požadovat jiné plnění.

Předání výher

5.1 Výherci bude stezka zaslána na emailovou adresu kterou si sám určí.

Závěrečná ustanovení
6.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli
změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v
podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na facebookové
stránce Lesní kvítka.
6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné
problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
6.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
6.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k
sociální síti Facebook.

Společnost Facebook neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti
nebo podněty soutěžících.
Soutěžící přihlášením do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech
informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním
prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním
obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou
osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje,
že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním
údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21
tohoto zákona.
V Praze dne 4. 3. 2022